Sunday, November 04, 2007

Pleasure To My Soulފުން ހިއްޞުތަކުގަ ބީހިލާ ގޮތުން،

ދެތުންފަތުން އުފާ ތިދޭވަރުން،

މިރޫޙު ފުރި އުތުރި އަރާވަރުން،

ހަސް ގައިގަނެތި ނުދާނެހޭ މަގޭ މިރޭ

ޭ

ބީހޭ ރާޅުތަކުގެ އަޑާ އެކުވުމުން،

މެދުނުކެނޑި އިވޭ 'އާހ' އުފައްދާ މިޔުޒިކުން،

ވަނާތަކުގެ ނެށުންތަކުގަވާ ޖާދުލުން،

މީ ސުވަރުގެޔޭ ހީވެޔޭ މަށަށް މިރޭ


ތި ކަރުގަނޑުގަވާ މަސްތީ ވަހުން،

ތިޝަބްނަމުން އޮހޭ ތިކިތަކުން،

ހިތަށް ލިބޭ މިފޮނި ލައްޒަތުން،

ފަނާވެ ރޫޙު ދިރިދާނެޔޭ މިރޭ

Pic taken from (link)

4 comments:

thewildhunter said...

wooah... nice 1 Monchi...

moyameehaa said...

heheh.i'll call it a trance in the music of an orgasm.hheheh.. nice one.hope to see more stuff like this from you.keep em comin!

frightful said...

i agree with moya, looks like u've had a nice time wording it. hehe nice ingey keep writing

frightful said...
This comment has been removed by the author.